فیلتر روی مالیات در سی ار ام پیام گستر

  • 6 نمایش
  • آخرین پرسش هفته قبل
S.Gavili ارسال کرد در هفته قبل

یک راه حل ساده که بتوان روی فیلد مالیات تو فاکتور فیلتر اعمال کرد؟

N.Jafar ارسال کرد در هفته قبل

خروجی اکسل بگیرید و از طریق فیلتر، روی مالیات فیلتر اعمال کنید.

Close