سرویس SaveCustomer برای شرکت سی آر ام پیامگستر جهت ذخیره هویت‌های حقیقی و حقوقی تعریف شده بود که اکنون سرویس‌های IPerson و IOrganization جایگزین آن شده است. از سرویس IPerson برای هویت حقیقی و IOrganization برای هویت حقوقی استفاده می‌شود.