سی‌آرام دیدار در بخش اشخاص و شرکت‌ها درقسمت ایمپورت دفترچه تلفن قابلیتی را فراهم آورده است که می‌توان از طریق فایل اکسل هویت‌ها را در سیستم آپلود نمود.