برای متصل کردن فروشگاه و سایر سایت‌ها به سی‌آرام دیدار به‌ API نیاز خواهید داشت. API دیدار را در قسمت اتصال به سرورهای دیگر می‌توان یافت و از آن برای تبادیل اطلاعات بین فروشگاه و دیدار استفاده نمود.